Bao gồm:
1 tài khoản cá nhân
26 tập
Các bài tập EQ Online
Kết quả thực hành cá nhân

Bao gồm:
1 tài khoản phụ huynh
1 tài khoản cho con của bạn
26 tập/tài khoản
Các bài tập EQ Online
Kết quả thực hành gia đình
Kết quả thực hành riêng cho mỗi con

Bao gồm:
1 tài khoản nhà trường
Tài khoản cho mỗi giáo viên
Tài khoản cho mỗi học sinh
26 tập/khóa học
Các bài tập EQ Online
Kết quả thực hành toàn trường
Kết quả thực hành từng lớp học
Kết quả thực hành từng học sinh

Tất cả doanh thu của Chương trình Mã +|- sẽ được phân phối cho Trung tâm Công nghệ Mã nguồn (SCT), một tổ chức phi lợi nhuận có chứng nhận, để giúp phát triển và lan tỏa giảng dạy về trí tuệ cảm xúc trên toàn thế giới.